Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 3, Ngày 23/02/2016, 17:00
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên lĩnh vực công tác thanh niên góp phần rèn luyện đạo đức, nhân cách con người Bến Tre phát triển toàn diện hướng tới chân- thiện- mỹ”
23/02/2016 | Đàm Ngọc Hùng
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh "Môi trường văn hóa là điều kiện để hình thành nhân cách con người văn hóa và lối sống văn hóa. Trong môi trường văn hóa có môi trường văn hóa xã hội, môi trường văn hóa cộng đồng, môi trường văn hóa gia đình… Môi trường văn hóa của nước ta xây dựng hiện nay bảo đảm cho con người được giao tiếp với thiên nhiên, sống trong một môi trường trong lành, hài hòa, bền vững. Đồng thời, ở đó con người với con người được sống bình đẳng, tự do, hạnh phúc, được phát huy mọi năng lực, sở trường, được thụ hưởng những giá trị chân - thiện - mỹ

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh "Môi trường văn hóa là điều kiện để hình thành nhân cách con người văn hóa và lối sống văn hóa. Trong môi trường văn hóa có môi trường văn hóa xã hội, môi trường văn hóa cộng đồng, môi trường văn hóa gia đình… Môi trường văn hóa của nước ta xây dựng hiện nay bảo đảm cho con người được giao tiếp với thiên nhiên, sống trong một môi trường trong lành, hài hòa, bền vững. Đồng thời, ở đó con người với con người được sống bình đẳng, tự do, hạnh phúc, được phát huy mọi năng lực, sở trường, được thụ hưởng những giá trị chân - thiện - mỹ. Ở đó, cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái tiến bộ được tôn trọng và bảo vệ. Cái xấu, cái ác, cái phản văn hóa phải bị phê phán, loại trừ. Xây dựng môi trường văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là luôn coi trọng và đề cao mối quan hệ hài hòa, sự kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng môi trường xã hội và môi trường tự nhiên. Trong môi trường xã hội phải coi trọng và luôn chăm lo giáo dục bồi dưỡng nhân cách phẩm chất con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Bác Hồ nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa".

Trong môi trường xã hội đó con người phải được tự do, bình đẳng, được sống ấm no, hạnh phúc, nhân phẩm, quyền lợi chính đáng được bảo vệ, chủ nghĩa cá nhân phải bị phê phán, loại bỏ, tham ô, tham nhũng, lãng phí phải được ngăn chặn, con người luôn coi trọng giá trị đạo đức và biết tôn trọng pháp luật…

Môi trường văn hóa lành mạnh có vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống con người, làm cho văn hóa thực sự trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy con người hoàn thiện nhân cách, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thực trạng về thanh niên hiện nay :Trong xã hội, thực trạng thanh niên tham gia vào các tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, cá độ, mại dâm, đua xe, trộm cắp, game online, game bắn cá… ngày càng gia tăng dẫn họ vào con đường phạm tội. Hiện nay, các bậc phụ huynh không thể quản lý con cái bằng mệnh lệnh "nghe dạ, bảo vâng" như trước và cũng không thể "cấm vận" con cái đi học, đi làm hay giao lưu, gặp gỡ bạn bè… Trong khi đó, bên ngoài xã hội, các điểm vui chơi lành mạnh thì ít nhưng những tụ điểm ăn chơi trác táng chứa đựng các tệ nạn xã hội thì ngày càng mọc ra như nấm là môi trường thuận lợi dễ khiến một bộ phận thanh niên sa ngã. Mặt khác, chúng ta vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến chăm lo xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh để tạo điều kiện bồi dưỡng nhân cách cho thanh niên. Hoạt động của các tổ chức đoàn, hội còn một bộ phận không thu hút, lôi kéo được thanh thiếu niên tham gia… Vì vậy, trước những biểu hiện phát triển lệch lạc, méo mó về nhân cách của thanh niên như: dao động về mục tiêu lý tưởng; thờ ơ với chính trị, thời cuộc, vận mệnh quốc gia, dân tộc; sống dựa dẫm, ỷ lại, buông thả, sống vội, sống gấp, sống thử diễn ra tương đối phổ biến; trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội còn thấp…chúng ta càng khó kiểm soát.

Hướng sắp tới, xin đề xuất đối với thanh niên nâng cao hiểu biết cho mọi người trong toàn xã hội về vai trò của môi trường văn hoá lành mạnh đối với sự phát triển toàn diện của thanh niên. Trách nhiệm này thuộc về mọi cấp, mọi ngành và mọi tổ chức chính trị xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị-xã hội mà tổ chức đoàn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để họ có thể phát huy hết tài năng và trí tuệ của mình. niên. Quá trình đưa văn hoá đến với thanh niên và thanh niên tham gia xây dựng môi trường văn hoá mới thực chất là một quá trình đưa cái Chân - Thiện - Mỹ vào đời sống của tuổi trẻ, đồng thời, đó cũng là quá trình gạt bỏ những cái cũ, lỗi thời, lạc hậu để xây dựng cái mới, tiến bộ và tốt đẹp hơn, giữ gìn và phát triển hệ thống những giá trị văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho thanh niên, nâng cao trình độ học vấn, thị hiếu thẩm mỹ, văn hoá ứng xử và nếp sống văn minh cho thanh niên.

Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thiết nghĩ trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tập trung lãnh, chỉ đạo để hướng mọi hoạt động văn hoá vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo; tuân thủ pháp luật; có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, lối sống văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; gắn kết mối quan hệ giữa văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa với vấn đề hình thành nhân cách. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện tốt xây dựng nếp sống văn hóa trong các gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống, tạo sức đề kháng đối với các sản phẩm độc hại. Đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh; đấu tranh chống các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống; tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào "Xây dựng nông thôn mới", đặc biệt là đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã và đang được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện theo Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI, đã đem lại hiệu quả thiết thực nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy Bến Tre (khóa X) nhiệm kỳ 2015 - 2020 góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện theo chương trình hành động số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa IX)./.​

Lượt người xem:  2326
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn