Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 5, Ngày 08/12/2016, 18:00
Bến Tre: Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
08/12/2016 | Minh Hải
Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Ngày 05 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ký ban hành kế hoạch số 5251/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm cụ thể hoá mục tiêu, giải pháp, các hoạt động của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với yêu cầu quản lý của địa phương, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Với mục đích cung cấp kiến thức chung về đời sống gia đình cho các thành viên trong gia đình, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Thông qua đó, quán triệt các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác gia đình; xác định rõ ý nghĩa, vai trò, vị trí của gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai thực hiện kế hoạch phải lồng ghép, phối hợp với các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CHUONG TRINH GIAO DUC.JPG
Hoạt động hội thi ghép tranh nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) - năm 2016 (ảnh M.H.)

Nội dung tinh thần kế hoạch hướng đến sự nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc kế thừa, phát huy, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Giáo dục đời sống gia đình nhằm cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình; giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi.

Phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu như sau: Có 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình. Có 80% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình. Trên 50% thanh niên khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình. Có 80% công nhân lao động tại các khu công nghiệp được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình. Đạt 100% cán bộ, chiến sỹ độ tuổi thanh niên trong các lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình. Có 60% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và công đoàn viên.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên cần đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về hoạt động liên quan đến công tác gia đình như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 và ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình thông qua việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở và Trung tâm học tập tại cộng đồng.

Đẩy mạnh việc cung cấp đầy đủ nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức vào thời điểm phù hợp đến các thành viên gia đình, tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua các hoạt động của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; ưu tiên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

Các giải pháp: Xây dựng, ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về nội dung giáo dục đời sống gia đình. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ cán bộ ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, khu công nghiệp. Tổ chức thí điểm việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình ở một số cơ sở đại diện của các địa phương trong phạm vi toàn tỉnh và nhân rộng sau năm 2020./.

Lượt người xem:  705
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn