Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 6, Ngày 17/02/2017, 17:00
Công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre tập trung “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”
17/02/2017 | Minh Hải
Theo tinh thần hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình năm 2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đã tập trung một số hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm gắn với chủ đề: Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, sở, ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp tổ chức tốt và tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016. Công tác gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể các cấp. Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác gia đình năm 2016, các văn bản của tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

Trong năm 2016, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 kế hoạch, 01 quyết định chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ và triển khai các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp ban hành hơn 50 văn bản hướng dẫn hoạt động, kiểm tra, giám sát công tác gia đình. Ngoài ra, xây dựng các kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện theo các hoạt động dự án phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016 tại 03 huyện Chợ Lách, Châu Thành, Bình Đại do Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tài trợ. Tỉnh tổ chức thành công Hội thảo tổng kết mô hình thí điểm "Gói can thiệp tối thiểu về phòng, chống bạo lực gia đình tại công đồng" tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2016. Tổng kết hoạt động dự án phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2016 do Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tài trợ. Tổ chức 18 lớp tập huấn công tác gia đình cho huyện, thành phố. Có hơn 2.100 người dự. Nhìn chung các huyện: Ba Tri, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam tổ chức khá tốt hoạt động tập huấn, đối tượng tham dự đầy đủ, nghiêm túc đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016, tạo hiệu ứng truyền thông khá tốt cho các cặp vợ chồng và các gia đình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6 hàng năm) nhằm nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng, ý nghĩa trong việc xây dựng gia đình Việt Nam.

CONG TAC GIA DINH 2016.JPG
Hội thảo phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh​ (ảnh M.H.)

Đặc biệt, mô hình Đội phản ứng nhanh phòng, chống bạo lực gia đình được Bộ Công an triển khai trên địa bàn các xã, phường thành phố Bến Tre những năm qua phát huy khá hiệu quả, làm giảm thiểu tình hình bạo lực gia đình. Năm 2016 tiếp tục hỗ trợ tỉnh nhân rộng tại các xã, thị trấn của huyện Chợ Lách. Ngoài ra, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng hỗ trợ nhân rộng mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình tại 06 xã của 06 huyện, thành phố gồm: xã Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam; xã Tân Phú Tây, Mỏ Cày Bắc; xã Quới Điền, Thạnh Phú; xã Tân Thủy, Ba Tri; xã Hưng Lễ, Giồng Trôm và xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre. Các huyện, thành phố cũng tổ chức lễ ra mắt xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm về phòng, chống bạo lực gia đình như: câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững - nhóm xung kích phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy cộng đồng; đường dây nóng; nơi tạm lánh; điểm tư vấn; đội phản ứng nhanh trong phòng, chống bạo lực gia đình… để góp phần giảm dần tình trạng bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, xây dựng nhiều gia đình hạnh phúc góp phần duy trì, giữ vững các tiêu chí gia đình văn hóa. Hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh....

Công tác tuyên truyền: tập trung tuyên truyền, quán triệt các nội dung và triển khai các hoạt động thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình. Đặc biệt là quan tâm tuyên truyền các Luật: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Người cao tuổi. Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010-2020. Thông tư số 12/2013/TT-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng. Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng10 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Triển khai cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh: Công văn số 1954-CV/TU ngày 31/3/2014 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc tăng cường lãnh đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Kế hoạch 1289/KH-UBND ngày 27/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thu thập, xử lý thông tin và quản lý sổ về gia đình và phòng chống, bạo lực gia đình. Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kế hoạch số 5359/KH-UBND ngày 04/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bến Tre năm 2020. Kế hoạch số 1759/KH-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Kế hoạch số 707/KH-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bộ khung chỉ số theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Kế hoạch số 6275/KH-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhân rộng mô hình "Gói can thiệp tối thiểu về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng" tỉnh Bến Tre.

Đồng thời thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016 các huyện, thành phố. Nhìn chung, công tác gia đình được các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng quan tâm, nhân dân ý thức hơn việc giữ gìn giá trị tốt đẹp của gia đình, tình hình bạo lực gia đình ít xảy ra, không có xảy ra vụ bạo lực gia đình mang tính chất nghiêm trọng, việc ghi chép sổ thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình xã, ấp từng bước được cán bộ quan tâm theo dõi có cập nhật ghi số liệu thống kê.

Theo thống kê tình hình số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh phát hiện năm 2016: Tổng số 115 vụ (Tinh thần: 26 vụ; Thân thể: 58 vụ; Tình dục: 03 vụ; Kinh tế: 28 vụ). Giảm hơn so cùng kỳ xảy ra 187 vụ.

Vai trò gia đình tác động tích cực đến xã hội có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ gia đình. Chính vì vậy, trong công tác phối hợp thời gian tới cần huy động được sức mạnh tổng hợp, cũng như việc xây dựng kế hoạch liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Công tác truyên truyền, giáo dục thực hiện thường xuyên, liên tục hơn, có kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ kết rút kinh nghiệm. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn góp phần cùng thực hiện quản lý nhà nước tốt hơn về công tác gia đình. Các cấp chính quyền cũng thường xuyên quan tâm hơn kinh phí phục vụ cho hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, vì hiện nay kinh phí ở các ngành các, các cấp còn hạn chế, chưa ưu tiên chi cho hoạt động này. Tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình với các ngành, đoàn thể có liên quan. Thực hiện tốt vai trò tham mưu, quy chế phối hợp trong hoạt động Ban chỉ đạo công tác gia đình. Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Để thực hiện tốt các nội dung hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, các đề án, kế hoạch… về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, triển khai các nội dung hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình mà Trung ương và tỉnh đã đề ra. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc và các tiêu chí gia đình văn hoá trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "xây dựng nông thôn mới", "xây dựng đô thị văn minh". Gắn mục tiêu xây dựng gia đình: no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh./.

Lượt người xem:  1724
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn