Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 6, Ngày 17/02/2017, 17:00
Vài suy nghĩ đề xuất các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh
17/02/2017 | Đàm Ngọc Hùng
Một trong những trọng tâm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là xây dựng, củng cố cơ quan, đơn vị vững mạnh. Trong phạm vi bài này, tôi xin đề xuất các giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất: Đảng ủy, chi bộ lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải rèn luyện, xây dựng cho kỳ được nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Xem cơ quan, đơn vị là mái ấm gia đình thứ hai, xem đồng chí, đồng nghiệp là người thân trong gia đình, là người bạn.

Thứ hai: Tự nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào chuyên môn , cuộc sống

- Về tư tưởng Hồ Chí Minh: Luôn luôn học tập, rèn luyện, phấn đấu theo Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều vấn đề, theo tôi xin đề xuất:

+ Học tập và làm theo tác phẩm "Đời sống mới".

+ Học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Học tập về cách thức, phương pháp làm công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm".

- Về các văn bản của Đảng và Nhà nước, cần quán triệt để rèn luyện và vận dụng vào công tác, chuyên môn, cuộc sống, sinh hoạt đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách trong việc chấp hành

+ Nội dung các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đánh giá về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

+ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ.

+ Quy định số 47- QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 Quy định của BCH TW về những điều đảng viên không được làm.

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ngày 16 tháng 01 năm 2012 : Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

+ Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng " về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

+ Công văn 1377-CV/TU ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và tiếp tục chấn chỉnh văn hóa giao tiếp nơi công sở.

+ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Bộ chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

+ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre.

+ Chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

+ Công văn số 6045 /UBND-TH ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

+ Các tiêu chuẩn công nhận " gia đình văn hóa"; " Ấp văn hóa"; " Khu phố văn hóa"; " Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; " Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị";" Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa".

+ Lãnh chỉ đạo toàn thể CBCCVCLĐ đăng ký và làm gương rèn luyện, phấn đấu thực hiện các chuẩn mực xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; các nội dung tiêu chí " Người tốt, việc tốt" theo Quyết định 1610 của TTg và các tiêu chuẩn " Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan" (Kế hoạch số 4191/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới).

Thứ ba: Đảng ủy lãnh chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC quán triệt và vận dụng sáng tạo phương châm của Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XII: Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới.

- Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết trong gia đình là công khai minh bạch, chia sẻ gánh vác trách nhiệm, yêu thương, là gia phong, nền nếp. Trong gia đình của chúng ta cần khôi phục gia phong bao gồm gia giáo, gia lễ, gia huấn, gia pháp. Mỗi gia đình thực hiện tốt gia giáo (giáo dục theo truyền thống của gia đình), gia lễ (nghi lễ truyền thống hay tập tục riêng trong cung cách ăn nói, ứng xử đã được gia tộc ấn định mà các thế hệ sau phải tôn trọng và gìn giữ), gia huấn (truyền dạy cho con cháu những điều hay lẽ phải phù hợp với gia đình và đạo lý của xã hội), có gia phả (để biết công đức của tổ tiên, quá trình tạo dựng dòng họ để giáo dục các thành viên trong gia đình). Trong gia đình yêu thương, chia sẻ, công khai minh bạch, thực hiện tốt bình đẳng giới, không có bạo lực, vợ chống sống chung thủy; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi; anh chị em trên thuận dưới hòa; giữ gìn và phát huy việc thờ cúng tổ tiên, tri ân những người có công với nước; đối với hàng xóm tương thân tương trợ, đối với các phong trào ngoài xã hội thì tham gia tích cực.

- Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết trong tổ NDTQ, ấp, khu phố văn hóa là chấp hành tốt Nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quy ước ấp, khu phố; thực hiện tốt khẩu hiệu " Dân biết, Dân bàn,Dân làm, Dân kiểm tra, Dân thụ hưởng",

- Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị là thực hiện tốt quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, nội quy. Nếu không Dân chủ, không thực hiện tốt Kỷ cương sẽ mất Đoàn kết; nếu không Dân chủ, không có Kỷ cương gây mất Đoàn kết thì CBCCVC trong cơ quan sẽ không Năng động, không Đổi mới sẽ không góp phần thành công xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa.

Thứ tư: Thực hiện nguyên tắc xây dựng Đảng bao gồm:

Thứ năm: Tiếp tục quán triệt lãnh chỉ đạo việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở cơ sở; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Thứ sáu: Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát, đây là một trong các công tác quan trọng để giúp cho đảng viên hạn chế đến mức thấp nhất không bị kỷ luật.

Thứ bảy: Tăng cường sự ghi nhận biểu dương, khen thưởng trong các cuộc họp giao ban, hội nghị, trong các cuộc họp của Chi bộ, Đảng ủy, trên trang Web của ngành. Đây là một trong những hoạt động kích thích đảng viên, công chúc, viên chức, người lao động tích cực đóng góp trí tuệ vào công việc chung.

Thứ tám: Xử lý kỷ luật nghiêm minh đúng theo quy trình.

Thứ chín: Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo từ trong gia đình đến các tổ NDTQ, ấp, khu phố và trong cơ quan, đơn vị từ cách cư xử, lối sống, ăn mặc, phát biểu, quan hệ giao tiếp, trang trí bày biện nơi làm việc….Từ trong gia đình đến cơ quan, đơn vị khi giải quyết các sự việc phải hết sức bình tĩnh, có tầm nhìn trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

Thứ mười: Từ trong gia đình đến sinh hoạt ngoài cộng đồng xã hội cho đến cơ quan, đơn vị luôn thực hiện tốt việc công khai minh bạch, chia sẻ gánh vác trách nhiệm, thương yêu; học hỏi, đoàn kết, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bằng tấm lòng thật sự góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ NDTQ vững mạnh; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng con người phát triển toàn diện trong môi trường văn hóa lành mạnh sẽ góp phần cho tổ chức Đảng luôn trong sạch vững mạnh.

Thứ mười một: Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2017 " Năm hành động", toàn Sở chúng ta tiếp tục vận dụng phương châm của Đảng bộ tỉnh Bến Tre có giải pháp " Lời nói đi đôi với hành động", đó là có lối sống, đạo đức, phong cách tốt từ trong gia đình ra ngoài cộng đồng xã hội đến cơ quan, đơn vị thông qua việc lãnh chỉ đạo, phối hợp, xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ mười hai: Quán triệt mục đích công tác dân vận chính quyền và thực hiện tốt các giải pháp bằng cách thực hiện tốt: ba không, ba nên, ba cần trong quá trình thực thi công vụ.

Thứ mười ba:Từ cán bộ lãnh đạo đến công chức, viên chức, bảo vệ, tạp vụ, tài xế luôn thực hiện tốt văn hóa ứng xử giao tiếp nơi công sở, đây chính là môi trường văn hóa cơ quan lành mạnh: có dân chủ, kỷ cương, đoàn kết sẽ tạo điều kiện cho con người (cán bộ , công chức, viên chức) trong cơ quan, đơn vị phát triển toàn diện trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nhằm góp phần thực hiện phương hương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và chương trình hành động của Tỉnh ủy Bến Tre.

Tôi thiết nghĩ, bản thân tôi, từng đồng chí đảng viên, cấp ủy các cấp phải thật sự tự giác, gương mẫu thực hiện các nghị quyết, có giải pháp "Hành động ngay, nói đi đôi với làm" nhằm quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2017 "Năm hành động", để nghị quyết đi vào cuộc sống nhất là làm sao tạo cho kỳ được môi trường sống trong gia đình đến cơ quan và đi công tác cơ sở luôn có bầu không khí vui vẻ sẽ góp phần hạnh phúc sẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững Quốc phòng - An ninh./.​

Lượt người xem:  915
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn