Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 4, Ngày 19/04/2017, 10:00
Tập huấn triển khai việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện và quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre năm 2017
19/04/2017 | Phạm Trúc
Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Bến Tre, từ ngày 15/3 đến ngày 22/3/2017, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện, thành phố) tổ chức 18 lớp tập huấn triển khai việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện và Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre năm 2017 cho 4.752 đại biểu, đối tượng tham dự tập huấn là đại diện thành viên Ban Chỉ đạo 164 xã phường, thị trấn văn hóa, đại diện 983 ấp, khu phố (khu dân cư) trong tỉnh gồm: Công an, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Lớp tập huấn triển khai các chuẩn mực chung về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện và các chuẩn mực cụ thể trong từng nhóm đối tượng; tiêu chí "Người tốt việc tốt"; "Người lớn gương mẫu", "Trẻ em chăm ngoan". Triển khai các nội dung "Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội", cụ thể như: xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, trong cộng đồng dân cư, trong trường học; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang; tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp; đồng thời kết hợp chống các biểu hiện tiêu cực về văn hóa. Triển khai Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre; hướng dẫn số 02/HDLT-SVHTTDL-MTTQ-LĐLĐ ngày 12/10/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành về Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận, thu hồi các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre.

TAP HUAN DSVH 2017.jpg

Ông Đàm Ngọc Hùng - Trưởng Phòng xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình tập huấn nội dung triển khai việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện và Quy chế công nhận thu hồi các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre năm 2017 (Ảnh Hoàng Loan)

Qua các lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho các thành viên Ban Chỉ đạo cơ sở (các ngành, đoàn thể…) phối hợp, thống nhất xây dựng, duy trì, phát triển, nâng chất, công nhận các danh hiệu trong Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bến Tre vừa đạt chỉ tiêu vừa đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định; làm cơ sở vững chắc trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Ngoài ra, việc tập huấn còn nhằm triển khai tổ chức thực hiện rộng rãi, có chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/6/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre", góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 14/8/2014 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Tỉnh ủy Bến Tre về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới"; đặc biệt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)./.

Lượt người xem:  736
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn